Servei d’Edició i Revisió de Traduccions i Textos Originals

EDICIÓ DE TEXTOS

Per atendre el servei d’edició o correcció de textos, a SIGNEWORDS ens encarregam de revisar que s’apliquin les regles lingüístiques en matèria de:

– gramàtica

– ortografia

– tipografia

– sintaxi

– estil

Sempre seguint tres guies, que són:

– les normes lingüístiques vigents en cada idioma,

– les preferències o necessitats dels responsables de la publicació en qüestió,

– el manual d’estil a aplicar, quan n’hi hagi.

Pel que fa al llibre, guia o manual d’estil, l’edició s’ocupa d’assegurar que el text s’adapti a les indicacions i preferències marcades. El manual d’estil conté les normes que permeten la unificació del discurs i el seu principal objectiu és dotar la publicació de criteris homogenis i coherents, aplicables a les diferents parts que es van publicant de forma continuada.

És especialment important comptar amb manual d’estil en cas de:

– Treballs en els quals participin diferents redactors, perquè podria sorgir algun tipus d’incoherència.

– Textos que es van escrivint en diferents lliuraments, perquè els redactors puguin acudir a la seva comprovació i segueixin els criteris establerts.

REVISIÓ DE TRADUCCIONS

En la revisió de traducció es donen dues situacions:

– Com en la correcció de textos originals, es comprova el text també com si fos un original, perquè compleixi la normativa lingüística vigent a cada idioma, les preferències del projecte concret i els criteris del possible manual d’estil aplicable.

– Però a més, en les traduccions s’ha de confrontar el text resultant – en l’idioma cap al qual s’ha traduït – amb el text original en un altre idioma.

És important destacar que el traductor ha d’entregar una traducció ja revisada. El mateix servei de traducció només pot considerar-se de qualitat si inclou la revisió per part del mateix traductor. El traductor que revisa el seu propi text, indica si li sorgeixen dubtes i si s’ha de realitzar algun tipus d’investigació o preguntar al client. Tot i així, mai s’ha de fer descansar el lliurament d’una traducció en una eventual resposta del client que ha encarregat la traducció, ja que aquest no té per què saber contestar als dubtes plantejats. Per això, donat aquest cas, el traductor ha de proposar la millor solució, ja que no es pot lliurar una traducció amb parts sense traduir perquè no es conegui la resposta de forma fàcil. Un traductor té una part d’investigador quan treballa en la traducció d’un text, així que ha de treure tota la seva capacitat d’anàlisi per poder aclarir qualsevol tipus de qüestió que pogués impedir acabar la feina.

Un bon traductor entrega la traducció acabada completament, hagi tengut dubtes durant la seva elaboració, o no. I revisa bé el text final diverses vegades separades en el temps abans de lliurar el seu treball. Per descomptat, tot això s’acompleix dins el termini estipulat per les parts.

En alguns casos, les traduccions requereixen revisió posterior, per part d’un segon traductor, lingüista o especialista, per diferents circumstàncies, com que sigui un text especialitzat o que s’hagin d’aplicar certs criteris per part d’un segon professional. En aquest cas, el revisor ha de rebre el text original i el text resultant, ja traduït, per poder anar comparant cada frase i cada paraula amb detall.

Procediment del revisor

Si el revisor detecta algun error o alguna incoherència, ho indica de forma convencional, mitjançant un sistema de control de canvis o qualsevol altre que s’hagi pactat, perquè les modificacions, a manera de suggeriments, es puguin realitzar de forma fàcil i clara.

Per part del revisor, cal tenir en compte que un canvi du a un altre, ja que si modificam una part del text, hem de saber que està relacionat amb altres, que es veuran afectades a l’hora de seguir amb el discurs, així que hauran adaptar-se a la nova situació. Es tracta de conservar la concordança i la coherència interna de tot el context implicat.

Una vegada acabada la feina i de la mateixa manera que el traductor revisa la seva traducció, el revisor també ha de recapitular la seva tasca i comprovar la revisió. En acabar totes aquestes parts, el revisor comenta amb el traductor seu treball, per decidir entre els dos els canvis necessaris. Si arriben a algun punt en el qual no es posen d’acord, el gestor de projecte o project manager pot intervenir per trobar la millor solució entre tots tres.

SOL·LICITA PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS