Revisió de traduccions i originals

Serveis d’edició i revisió de traduccions i originals

EDICIÓ DEL TEXT D’ORIGEN

Revisió de traduccions i originals Signewords

El servei de revisió de traduccions i originals ha d’assegurar l’aplicació de les regles lingüístiques en matèria de:

 • gramàtica
 • ortografia
 • tipografia
 • sintaxi
 • estil

Tot seguint tres guies bàsiques, que són:

 • Les normes lingüístiques vigents en cada idioma.
 • Les preferències o necessitats dels responsables de la publicació en qüestió.
 • El manual d’estil a aplicar, quan n’hi hagi.

En referència a l’aplicació d’una guia d’estil:

Revisió de contingut Signewords

Tota edició de contingut s’ocupa d’assegurar que el text s’adapti a les indicacions i preferències marcades a la guia d’estil.

Un manual d’estil conté les normes que permeten la unificació del discurs.

El seu principal objectiu és dotar la publicació de criteris homogenis i coherents, aplicables a les diferents parts que es van publicant de forma continuada.

És especialment important comptar amb manual d’estil en cas de:

 1. Projectes en els quals participin diferents redactors, perquè podria sorgir algun tipus d’incoherència.
 2. Contingut que es va creant en diferents lliuraments, perquè els redactors puguin acudir a la seva comprovació i segueixin els criteris establerts.

REVISIÓ DE TRADUCCIONS

Revisió de traduccions i textos d'origen Signewords

En la revisió de traducció es donen dues situacions:

 1. Com en la correcció de textos originals, es comprova el text també com si fos un original, perquè compleixi:
  • la normativa lingüística vigent a cada idioma,
  • les preferències del projecte concret
  • els criteris del possible manual d’estil aplicable.
 2. Però a més, en les traduccions s’ha de confrontar el text resultant – en l’idioma cap al qual s’ha traduït – amb el text original en un altre idioma.

És important destacar que el traductor ha d’entregar una traducció després de revisar-la exhaustivament.

El propi servei de traducció només pot considerar-se de qualitat si inclou la revisió per part del mateix traductor.

Degut a això, els traductors professionals que revisen el seu propi text, indiquen:

 • si els hi sorgeixen dubtes
 • i si s’ha de realitzar algun tipus d’investigació
 • o potser preguntar al client

Tot i així, mai s’ha de fer descansar el lliurament d’una traducció en una eventual resposta del client que ha encarregat la traducció, ja que aquest no té per què saber contestar als dubtes plantejats.

Per això, donat aquest cas, els traductors han de proposar la millor solució, ja que no es pot lliurar una traducció amb parts sense traduir perquè no es conegui la resposta de forma fàcil.

Els traductors han de ser investigadors quan treballa en la traducció d’un text, així que han de treure tota la seva capacitat d’anàlisi per poder aclarir qualsevol tipus de qüestió que pogués impedir acabar la feina.

➤ Els traductors qualificats entreguen traduccions completament acabades:

 • Hagin tengut dubtes durant la seva elaboració, o no.
 • Així mateix revisen amb cura el text final diverses vegades separades en el temps, abans de lliurar el seu treball.
 • I per descomptat, els lingüistes professionals acompleixen això dins el termini estipulat per les parts.

En alguns casos, les traduccions requereixen revisió posterior, per part de:

serveis de traductors nadius Signewords

 • un segon traductor,
 • lingüista
 • o especialista,

degut a diferents circumstàncies, com que:

 • sigui un text especialitzat o
 • que s’hagin d’aplicar certs criteris per part d’un segon professional.

En aquest cas, el revisor ha de rebre:

 • el text original
 • i el text resultant ja traduït,

per poder anar comparant cada frase i cada paraula amb detall.

Procediment de revisió de traduccions i originals

Si els revisors detecten algun error o alguna incoherència,

ho indiquen de forma convencional mitjançant un sistema de control de canvis perquè puguin aplicar-se els suggeriments ràpidament.

Por part de los revisores,

cal tenir en compte que un canvi du a un altre, ja que si modificam una part del text, hem de saber que està relacionat amb altres, que es veuran afectades a l’hora de seguir amb el discurs, així que hauran adaptar-se a la nova situació.

➤ Es tracta de conservar la concordança i la coherència interna de tot el context implicat.

Una vegada acabada la feina,

i de la mateixa manera que els traductors revisen la seva traducció, els revisors també han de recapitular la seva tasca i comprovar la revisió.

En acabar totes aquestes parts,

els revisors comenten amb els traductors seu treball, per decidir els canvis necessaris.

Si arriben a algun punt en el qual no es posen d’acord, el gestor de projecte o project manager pot intervenir per trobar la millor solució entre tots

SOL·LICITA PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS