Traducció de coreà

Traducció de coreà

Si necessites contractar una traducció de coreà de qualitat garantida,

➤ a SIGNEWORDS et proporcionam traduccions de coreà a qualsevol idioma o de qualsevol idioma a coreà.

Sol·licita’ns pressupost sense compromís

A l’actualitat, el coreà és una llengua molt activa i la traducció de coreà és una de les activitats que duim a terme de forma quotidiana a SIGNEWORDS

a través dels nostres serveis professionals de traducció.

Traductors nadius de coreà

L’idioma coreà s’empra tant al sector públic (administració, mitjans de comunicació i educació) com al sector privat (editorial, negocis, xarxes socials).

En conseqüència, creim que és molt important proporcionar un servei de traducció de coreà d’alta qualitat,

per a satisfer la demanda d’informació i comunicació en aquest idioma.

Per aquesta raó, comptam amb un equip de traductors nadius de coreà que realitzen la seva feina amb professionalitat i rigor.

Un poc d’història per entendre millor el nostre servei de traducció de coreà

El coreà és la llengua oficial:

 • tant de la República de Corea (Corea del Sud)
 • com de la República Democràtica de Corea (Corea del Nord)

Que sumen una població total aproximada de 75 milions (devers 50 milions al Sud i fins a 25 milions al Nord).

 1. El coreà és també un dels dos idiomes oficials dins de la Prefectura Autònoma de Yanbian a la Xina
 2. i es parla a importants comunitats ètniques coreanes a:
  • Japó
  • els Estats Units
  • Rússia
  • i les repúbliques d’Àsia Central

Afegint-se així uns quants milions de parlants de coreà.

La separació de les dues nacions coreanes després de la Segona Guerra Mundial ha donat lloc a diferències cada vegada majors entre els respectius dialectes.

Les dues nacions recentment emergides han pres des de llavors el vocabulari dels seus respectius aliats:

 • els nordcoreans adoptarien una sèrie de termes russos,
 • mentre que els sudcoreans es basarien extensivament en l’anglès.

Les diferències en:

 • pronuncia
 • gramàtica
 • vocabulari

Entre els dialectes: han esdevingut tan importants que dificulten la comunicació entre els habitants dels dos estats coreans.

Milions de parlants de coreà

Actualment, els lingüistes tendeixen a classificar el coreà com una llengua aïllada,

o com a membre d’una petita família lingüística.

Hi va haver algunes teories populars sobre la pertinença del coreà a la família Altaica o a la Dravido-Coreana,

rebutjades en gran part pels científics.

Encara que es manté en curs el debat sobre fins a quin punt el coreà i el japonès estan relacionats.

Pels no nadius, el coreà és considerat un dels idiomes més difícils de dominar.

Fa devers dos mil·lennis els xinesos van dur a Corea, juntament amb el budisme, la seva escriptura jeroglífica.

 1. El primer exemple conegut de coreans escrivint en escriptura xinesa (coneguda com hanja a Corea) data de 414 dC.
  1. No obstant això, un mil·lenni després l’alfabet fonètic coreà (anomenat hangul al sud o chosongul a Corea del Nord) va ser creat durant el regnat del rei Sejong el 1444.
 2. Avui en dia, el hanja ja no està en ús a Corea del Nord i el seu ús està disminuint gradualment també a Corea del Sud.
  1. Encara que encara apareix als titulars dels periòdics i en menor mesura a textos periodístics i a la literatura acadèmica.

L’escriptura mesclada que fa ús de hangul i hanja:

 • es troba encara a textos jurídics i, així mateix,
 • els estudiants continuen aprenent hanja a l’escola.

Si necessites dur a terme una traducció de coreà i cerques un bon traductor nadiu,

a SIGNEWORDS som aquí per a atendre’t.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT

한국어 전문 번역

한국어 번역이 필요하시다면 SIGNEWORDS 가 여러분을 도와드리겠습니다.
번역료 견적 무료 상담을 요청해 주십시오.

한국어는 현재 매우 활발하게 사용되는 언어로, 한국어 번역SIGNEWORDS 의 일상적인 활동 중 하나입니다. 이 언어는 공적 (행정, 매스커뮤니케이션, 교육) 및 사적 (출판, 사업, 소셜 네트워크) 영역 둘 다에서 사용되고 있습니다. 따라서, 자사는 양질의 한국어 번역 서비스 제공이 한국어로 형성된 정보 및 커뮤니케이션을 필요로 하는 고객을 만족시킬 수 있는 길임을 인지하고 있습니다. 이에 따라, 자사에는 철저한 전문성을 바탕으로 번역에 임하는 한국인으로 구성된 효율적이고 숙련된 번역팀이 있습니다.

한국어는 대한민국(남한)과 조선인민민주주의 공화국(북한)의 공식언어로, 약 7천 5백만명 (남한 5천만명, 북한 2천 5백만명)의 인구가 사용하고 있다. 또한, 한국어는 중국 내 연변 자치주의 두개의 공식 언어 중 하나이며, 일본, 미국, 러시아, 중앙 아시아 국가 내 상당수의 한국인 공동체에서 몇 백만 명의 한국인들이 사용하고 있다.

제2차세계대전 이후 한국 분단으로 인해 양국가의 방언 차이가 심화되었다. 두 신생국가 내에서는 각 국가의 연합국으로부터 유입된 차용어를 사용하기 시작했다. 북한에서 러시아 차용어를 쓰는 반면 남한에서는 영어를 폭넓게 차용하였다. 두 국가 방언 간의 발음, 문법, 어휘의 차이는 남북한 두 한국인 사이의 의사소통이 어려워질 만큼 심각해지고 있는 실정이다.

현재 언어학자들은 일반적으로 한국어를 고립어 또는 소수어족 중 하나로 분류하는 추세이다.

예전에 가장 널리 통용되었던 이론인 한국어가 알타이족 또는 드라비다 한국어족에 속한다는 설은 대부분의 과학자들에 의해 거부되었으나, 지금도 한국어와 일본어가 어느 정도까지 연관되어 있는가는 계속 논쟁되고 있는 중이다.

한국어는 외국인들이 정복하기 가장 어려운 언어 중 하나로 알려져 있다.

약 2천여년 전에 중국어가 불교, 상형문자와 함께 한국에 유입되었다. 최초로 중국문자(한국에서는 한자라고 부름)로 표기된 한국어는 기원후 414년이라고 알려져 있다. 그러나, 천여년 후 세종대왕 집권기(1444년)에 한국어 표음식 표기법 (남한에서는 한글, 북한에서는 조선글이라고 불림)이 창제되었다. 오늘날 한자는 북한에서는 더 이상 사용되지 않고 있으며, 남한에서도 신문 헤드라인 및 기사 또는 학술지 등에서 일부 사용되고 있으나 서서히 사라지고 있는 편이다. 한글과 한자 공용은 법률 문서에서 여전히 쉽게 찾아볼 수 있으며, 학생들은 학교에서 한자를 배우고 있다.

한국어 번역이 필요하시거나 좋은 한국어 번역가를 찾고 계신다면 SIGNEWORDS 가 여러분을 도와드리겠습니다.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT