Traducció de danès

Si necessites traduccions de danès a qualsevol idioma o de qualsevol idioma a danès, demana pressupost sense compromís.

Traductors de danès

A l’actualitat, el danès és una llengua molt activa i traduir danès és una de les activitats que duem a terme de forma quotidiana a SIGNEWORDS. Aquest idioma s’empra tant a l’àmbit públic (administració, televisió i ràdio o educació) com al privat (premsa escrita, negocis, producció o xarxes socials). Degut a això, consideram molt important oferir un servei de traducció de danès d’alta qualitat, per a satisfer la demanda d’informació i comunicació en aquest idioma. Per això, comptam amb un equip de traductors de danès nadius qualificats i eficients, que exerceixen la seva tasca amb professionalitat i rigor.

El danès és oficial a Dinamarca, a Grenlàndia i a les illes Fèroe, però també es parla en algunes regions del nord d’Alemanya. Això la converteix en una llengua escandinava, la qual forma part de les llengües germàniques, que alhora estan dintre de la família indoeuropea.

Degut a l’origen similar al danès, al suec i al noruec, els escandinaus, avui en dia, s’entenen entre sí amb bastanta facilitat emprant cada un el seu idioma propi. Aquesta llengua s’ensenya també a les escoles islandeses per així poder comunicar-se amb els altres països del Consell Nòrdic i per motius històrics de denominació danesa.

L’economia de Dinamarca depèn principalment de l’energia que posseeix el país, ja que l’exporta a diferents països. Això fa que l’intercanvi entre aquests doni una riquesa a la llengua danesa, ja que el seu aprenentatge és necessari per comunicar-se de manera clara. A més, arran d’aquest contacte comercial i del cultural, el danès ha adoptat moltes paraules del francès, de l’anglès i de l’alemany.

Si necessites traduccions de danès i cerques un bon traductor de danès, a SIGNEWORDS som aquí per a ajudar-te.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT

Danske oversættere

På nuværende tidspunkt, er dansk et meget aktivt sprog og at oversætte dansk er en af de opgaver, vi udfører dagligt hos SIGNEWORDS. Dette sprog anvendes såvel i den offentlige sektor (administration, fjernsyn/radio samt uddannelse) som i den private (skreven presse, virksomheder, produktion og sociale netværk). Af den årsag, anser vi det for meget vigtigt at tilbyde oversættelse fra/til dansk som en service af høj kvalitet, for at tilfredsstille behovet for oplysning og kommunikation på dette sprog. Til det formål råder vi over en gruppe kvalificerede og effektive indfødte oversættere fra/til dansk, der udfører deres arbejde med streng professionalisme.

Dansk er det officielle sprog i Danmark, på Grønland og på Færøerne, men det tales også i visse regioner i den nordlige del af Tyskland. Det er således et skandinavisk sprog og en del af de germaniske sprog, som befinder sig i gruppen af indoeuropæiske sprog.

Dansk minder meget om svensk og norsk, og derfor har skandinaverne nemt ved at forstå hinanden hver på sig eget sprog. Ligeledes undervises der i dansk i de islandske skoler for bedre kommunikation med de øvrige lande i Nordisk Råd og af historiske årsager.

Den danske økonomi afhænger primært af vindenergi, som eksporteres til forskellige lande. Denne udveksling mellem forskellige lande giver det danske sprog en rigdom, eftersom det er nødvendigt at lære andre sprog for en klar kommunikation, og på grund af denne kommercielle og kulturelle kontakt har dansk taget mange ord i brug fra fransk, engelsk og tysk.

Hvis du har brug for oversættelser fra/til dansk og leder efter en god oversætter fra/til dansk, så er vi, her hos SIGNEWORDS, klar til at hjælpe dig.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT