Traducció de gallec

Traducció de gallec Signewords

Si necessites contractar una traducció de gallec de qualitat garantida,

➤ a SIGNEWORDS et proporcionam traduccions de gallec a qualsevol idioma o de qualsevol idioma a gallec.

Sol·licita’ns pressupost sense compromís

A l’actualitat, el gallec és una llengua molt activa i la traducció de gallec és una de les activitats que duim a terme de forma quotidiana a SIGNEWORDS

a través dels nostres serveis professionals de traducció.

Traductors nadius de gallec

L’idioma gallec s’empra tant a l’àmbit públic (administració, televisió i ràdio o educació) com al privat (premsa escrita, negocis, producció o xarxes socials).

Degut a això, consideram molt important proporcionar un servei de traducció de gallec d’alta qualitat,

per a satisfer la demanda d’informació i comunicació en aquest idioma.

Per això, comptam amb un equip de traductors de gallec nadius qualificats i eficients, que exerceixen la seva tasca amb professionalitat i rigor.

La lírica galaico-portuguesa

Amb l’avançament de la Reconquesta i la independència de Portugal, Galícia va quedar aïllada dels nous centres de poder i activitat econòmica.

Tal vegada per això, es va recrear en la poesia dels sublims cançoners trobadorescs, elevant el gallec a la llengua cortesa de prestigi.

La lírica galaico-portuguesa va ser cultivada per reis com Alfons X el Savi o el nét d’aquest, Dinis de Portugal.

La Casa de Trastàmara i el neofeudalisme posen fi a aquest dolç període i duen la ruïna a un país des de llavors sumit en continues i turbulentes lluites:

  • internobiliàries,
  • antinobiliàries i
  • de successió dinàstica.

Història i evolució de l’idioma gallec

Deriva del llatí parlat al nord-oest d’Hispània.

Com a idioma neollatí forma família amb els idiomes:

És un idioma estretament emparentat amb el portuguès, amb el qual té una història pràcticament comuna fins a la meitat del segle XIV.

Malgrat l’evolució històrica divergent des de l’Edat Mitjana, avui gallec i portuguès són mútuament comprensibles sense gairebé cap esforç.

El gallec es parla a:

També es parla a comunitats d’immigrants a:

  • Amèrica Llatina (sobretot a l’Argentina i l’Uruguai)
  • Europa (especialment a Alemanya, Suïssa i França)

I dins Espanya, principalment a Catalunya, Madrid i el País Basc, fonamentalment.

En total, parlen gallec devers dos milions i mig de persones,

de les quals aproximadament dos milions:

    • el tenen com a primera llengua i
    • l’utilitzen habitualment a la vida diària.

L’estudi de la llengua i la literatura gallega

És obligatori a Galícia a tots els nivells educatius preuniversitaris.

Les tres universitats gallegues (la Corunya, Santiago i Vigo) ofereixen estudis de llengua i literatura gallegues a nivell superior.

A algunes universitats europees i americanes també existeixen càtedres o seminaris d’estudis gallecs.

Dialectes del gallec

Els tres blocs dialectals principals són:

gallec oriental, que inclou els dialectes parlats fora de la Galícia administrativa, entre els quals destaca actualment el gallec d’Astúries;

© gallec central, subdividit a l’àrea nord o mindoniense, i l’àrea sud o lucu-auriense; i

gallec occidental, que comprèn l’àrea fisterrana al nord i l’àrea tudense i bajo limega al sud.

Si necessites dur a terme una traducció de gallec i cerques un bon traductor nadiu,

a SIGNEWORDS som aquí per a atendre’t.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT

TRADUTORES DE GALEGO

Na actualidade, o galego é unha lingua moi activa e traducir o galego é unha das actividades que levamos a cabo acotío en SIGNEWORDS.

Este idioma emprégase tanto no eido público (administración, televisión e radio ou educación) como no privado (prensa escrita, negocios, produción ou redes sociais).

Debido a isto coidamos que é moi importante ofrecer un servizo de tradución do galego e ao galego de alta calidade, para satisfacer a demanda de información e comunicación no devandito idioma.

Para iso contamos cun equipo de tradutores do galego e ao galego nativos, cualificados e eficientes, que exercen a súa tarefa con profesionalidade e rigor.

A lírica galaico-portuguesa

Co avance da Reconquista e a independencia de Portugal, Galicia ficou illada dos novos centros de poder e actividade económica.

Talvez por iso se recreou na poesía dos sublimes cancioneiros trobadorescos, que elevaron o galego á categoría de lingua cortesá de prestixio.

A lírica galaico-portuguesa foi cultivada por reis como Afonso X o Sabio ou o seu neto Dinís de Portugal.

A casa de Trastámara e o neofeudalismo poñen fin a este doce período e traen a ruína a un país desde aquela sumido en continuas e turbulentas loitas internobiliarias, antinobiliarias e de sucesión dinástica.

Historia e evolución do idioma galego

Deriva do latín falado no noroeste de Hispania. Como idioma neolatino forma familia co castelán, o catalán, o francés, o italiano e as outras linguas romances.

É un idioma estreitamente emparentado co portugués, co que ten unha historia practicamente común ata a metade do século XIV.

Malia unha evolución histórica diverxente desde a Idade Media, hoxe o galego e o portugués son mutuamente comprensibles case sen esforzo.

O galego fálase na comunidade autónoma de Galicia (España), situada no noroeste da Península Ibérica, e nas comarcas limítrofes de Asturias, León e Zamora.

Tamén se fala en diversas comunidades de inmigrantes asentados en América Latina (sobre todo na Arxentina e no Uruguai), Europa (sobre todo en Alemaña, Suíza e Francia) e España (Cataluña, Madrid e o País Vasco, fundamentalmente).

En total, fálano uns dous millóns e medio de persoas, dos cales arredor de dous millóns téñeno como primeira lingua e úsano habitualmente na súa vida diaria.

O estudo da lingua e a literatura galegas é obrigatorio en Galicia en todos os niveis educativos preuniversitarios.

As tres universidades galegas (A Coruña, Santiago e Vigo) ofrecen estudos de lingua e literatura galegas a nivel superior.

Nalgunhas universidades europeas e americanas tamén existen cátedras ou seminarios de estudos galegos.

Dialectos

Os tres principais bloques dialectais son os seguintes:

galego oriental, que comprende os dialectos falados fóra da Galicia administrativa, entre os que destaca actualmente o galego de Asturias;

© galego central, subdividido en área norte ou mindoniense e área sur ou lucu-auriense, e

galego occidental, que abrangue a área fisterrá ao norte e a área tudense e baixolimega no sur.

Se precisas traducións do galego ou ao galego e buscas un bo tradutor, en SIGNEWORDS estamos aquí para che axudar.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT