Traducció de croat

Si necessites traduccions de croat a qualsevol idioma o de qualsevol idioma a croatdemana pressupost sense compromís.

Traduccions professionals de croat

A l’actualitat, el croat és una llengua molt activa i traduir croat és una de les activitats que duem a terme de forma quotidiana a SIGNEWORDS. Aquest idioma s’empra tant a l’àmbit públic (administració, televisió i ràdio o educació) com al privat (premsa escrita, negocis, producció o xarxes socials). Degut a això, consideram molt important oferir un servei de traducció de croat d’alta qualitat, per a satisfer la demanda d’informació i comunicació en aquest idioma. Per això, comptam amb un equip de traductors de croat nadius qualificats i eficients, que exerceixen la seva tasca amb professionalitat i rigor.

Els nostres traductors professionals certificats de croat posseeixen una àmplia experiència i estan plenament capacitats per proporcionar serveis de traducció en croat puntuals i excel·lents.

L’idioma croat és un idioma eslau, més precisament sud-eslau, parlat per 5,5 milions de persones a Croàcia i al món. L’estàndard és en realitat un dels tres dialectes que componen aquest idioma, el štokavski. Els altres dos són kajkavski i čakavski, i el seu nom prové de les paraules što, kaj y ča, les tres amb el significant “que”, el que reflecteix la diferència existent entre els tres dialectes.

L’ortografia és morfo-fonològica, cada lletra correspon a un so, i existeixen diacrítics a les lletres č, ć, ž, š y đ. Així, per als parlants d’altres idiomes, especialment el castellà, escriure’l i pronunciar-lo no representa cap problema.

La gramàtica sí que és més complicada, ja que té tres gèneres, masculí, femení i neutre, i set casos gramaticals. Això vol dir que, depenent del context lingüístic, la declinació pot canviar en el nom o en el pronom i també canvia el seu adjectiu corresponent, el que pot ser complicat d’aprendre.

En origen, el croat va ser escrit en l’alfabet glagolític, que és l’alfabet eslau antic. Els primers registres daten del segle XI i es va emprar fins al segle XIX, però ja des del segle XIV es va introduir cada vegada més l’alfabet llatí, que és l’emprat avui en dia.

Si necessites traduccions de croat i cerques un bon traductor de croat, a SIGNEWORDS som aquí per a ajudar-te.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT

Profesionalne usluge prijevoda hrvatskog jezika

Danas je hrvatski jako aktivan jezik i prijevod hrvatskog jezika jedna je od aktivnosti koje u SIGNEWORDS radimo svakodnevno. Ovaj se jezik koristi kako u javnom (administracija, televizija i radio ili obrazovanje) tako i privatnom sektoru (tisak, gospodarstvo, proizvodnja i društvene mreže). Stoga smatramo da je jako važno ponuditi kvalitetne usluge prijevoda s i na hrvatski, kako bi se zadovoljila potražnja za informacijama i komunikacijom na tom jeziku. Sukladno tome, imamo stručni i učinkovit tim izvornih govornika prevoditelja s/na hrvatski, koji obavljaju svoj posao profesionalno i temeljito.

Hrvatski jezik jedan je od slavenskih jezika, točnije južnoslavenski jezik, kojim govori 5,5 milijuna ljudi u Hrvatskoj i izvan nje.

Standardni hrvatski jezik zapravo je jedan od tri dijalekata, nazivi kojih su štokavski, kajkavski i čakavski, a imena kojih se baziraju se na riječi što to jest kaj i ča, koje sve tri znače što.
Njegov je pravopis morfofonološki, to jest svako slovo odgovara jednom glasu, te ima i dijakritičke znakove č, ć, ž, š, đ.

Upravo zbog te karakteristike, njegov zapis kao ni izgovor govornicima mnogih jezika, posebice španjolskog, ne predstavlja nikakav problem, ali gramatika da, budući da ima tri roda, muški, ženski i srednji, te sedam padeža. To na primjer znači da se deklinacija (kako završava riječ), ovisno o jezičnom kontekstu, može mijenjati na imenici i njoj pripadajućem pridjevu (ili više njih) te zamjenici, što ga čini ponešto kompliciranim za naučiti.

Hrvatski se jezik prvo pisao glagoljicom, što je staroslavensko pismo; prvi zapisi na hrvatskom pisani su upravo glagoljicom i datiraju iz 11. stoljeća. Glagoljica se koristila sve do 19 st., ali već od 14. stoljeća sve se češće koristi latinično pismo. Danas se koristi samo latinično pismo.

Trebate li prijevode s/na hrvatski i tražite dobrog prevoditelja s/na hrvatski, SIGNEWORDS Vam stoji na usluzi.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT