Edició i revisió de traduccions i de textos originals

servei correcio de textos

De: gramàtica, ortografia, tipografia, sintaxi i estil.

A: projectes, tesis, continguts web i textos periodístics, jurídics, culturals, divulgatius, literaris i comercials.

Oferim serveis de:

correcio de textos