Edició de textos

Existeixen textos que necessiten adaptar-se a un manual, llibre o guia d’estil, des d’un punt de vista lingüístic. L’edició s’ocupa d’assegurar-ne aquesta adaptació. El manual d’estil conté les normes que permeten la unificació del discurs i l’objectiu principal del qual és dotar la publicació de criteris homogenis i coherents, aplicables a les diferents parts de la publicació i del temps. I és que és especialment important disposar d’aquestes guies en cas d’obres en les quals participen redactors diferents, perquè podria sorgir qualque tipus d’incoherència entre aquests; així mateix en el cas de textos que s’escriuen en èpoques diferents, que no s’escriuen de manera seguida, ja que s’hi acudeix per comprovar i seguir els criteris establerts.

Durant l’edició de textos, a SIGNEWORDS ens encarregam de revisar que s’apliquin les regles lingüístiques, com l’ortografia o gramàtica, i les qüestions estilístiques, segons les preferències o necessitats de les persones encarregades de la publicació en qüestió, a més de la resta de paràmetres marcats en el manual.