Revisió de traduccions

La feina de revisió segueix un procés molt clar, per aconseguir que el text final sigui el que marca l’objectiu establert.

Per començar, el traductor ha de lliurar una traducció ja revisada. El servei de traducció només pot considerar-se de qualitat si inclou la revisió del traductor. El traductor que revisa el text, indica si li sorgeixen dubtes i si s’ha de realitzar algun tipus d’investigació o demanar al client, encara que mai no s’ha de fer descansar el lliurament d’una traducció en una eventual resposta del client, ja que aquest no té el perquè saber contestar els dubtes plantejats. Per això, en aquest cas, el traductor ha de proposar la millor solució, ja que no es pot lliurar una traducció amb parts sense traduir perquè no se’n coneix la resposta.

Un bon traductor lliura la traducció acabada completament, tengui dubtes o no, i revisa bé el text final diverses vegades separades en el temps abans de lliurar la feina. A més, tot això es compleix en el termini de temps estipulat per les parts.

En alguns casos, les traduccions requereixen revisió posterior, per part d’un segon traductor, lingüista o especialista, per diferents circumstàncies, com que sigui un text especialitzat o que s’hagin d’aplicar determinats criteris per part d’un segon professional. En aquest cas, el revisor ha de rebre el text original i el text resultant, ja traduït, per poder comparar-ne cada frase i cada paraula amb detall.

Si el revisor detecta qualque errada o incoherència, ho indica de manera convencional, mitjançant un sistema de control de canvis o qualsevol altre que s’hagi pactat, per tal que les modificacions, a tall de suggeriments, es puguin realitzar de manera fàcil i clara.

Per part del revisor, s’ha de tenir en compte que un canvi en duu un altre, ja que si modificam una part del text, hem de saber que està relacionat amb les altres, que es veuran afectades a l’hora de seguir el discurs, així que s’hauran d’adaptar a la nova situació. Es tracta de conservar la concordança i la coherència interna, de tot el context implicat.

Una vegada acabada la feina i de la mateixa manera que el traductor revisa la traducció, el revisor també ha de recapitular la tasca feta i comprovar-ne la revisió.

En acabar totes aquestes parts, el revisor comenta amb el traductor la feina feta, per decidir entre els dos els canvis necessaris. Si arriben a qualque punt en què no es posen d’acord, el gestor de projecte o project manager pot intervenir per trobar-ne la millor solució entre els tres.

Finalment, el traductor o el gestor de projecte, un dels dos, introdueix les correccions indicades pel revisor que hagin quedat fixades després de tot aquest procés.