Traducció i revisió acadèmica

Un text o treball acadèmic aprofundeix en qualque àmbit d’estudi i l’explica formalment, per la publicació i exposició posterior davant una audiència especialitzada o especialment interessada. L’àmbit de coneixement tractat en els treballs acadèmics pot variar a temes molt dispars i l’objectiu de l’escrit és diferent en cada cas, tot i que sol existir sempre una relació amb l’entorn universitari.

En un altre espai, també pot requerir traducció o revisió de textos com apunts i treballs de classe o currículums professionals i acadèmics, que solen incloure cartes de presentació, com comentarem. En el cas dels currículums, són presentacions molt específiques, amb un objectiu molt marcat, que requereix especificitat lingüística, segons els estudis o la professió de la persona que es mostra. En moltes ocasions, el currículum professional i el currículum acadèmic inclou també una carta de presentació o bé un dossier o portfoli més detallat, que entra en profunditat en la vida i la professió. En tant que es tracta d’una exposició pública, és un text molt delicat que s’ha d’elaborar de manera especialment curosa, per tal que les interpretacions possibles vagin en el camí que desitjam.

A més dels paràmetres essencials en una revisió de text, a SIGNEWORDS revisam que el text sigui correcte i que assoleixi els objectius marcats pels autors.