Traducció i revisió de tesis doctorals

Una tesi doctoral és un text acadèmic que exposa les conclusions del doctorand, que és la persona que realitza una investigació de postgrau, de caràcter original. Existeixen diferents matèries d’àmbit científic, tècnic o artístic i el projecte està supervisat per un director de departament universitari.

A més dels paràmetres essencials en una revisió de text, a SIGNEWORDS ens ocupam de revisar que l’estil s’avengui al tipus de tesi i que el llenguatge sigui adequat per a l’exposició oral o defensa pública.

Un altre tipus de textos especialitzats, que s’assimilen en diferents aspectes a les tesis doctorals, són tractats, memòries, estudis, simposis, conferències, convenis, assajos i discursos, entre altres.