Servei de Traduccions de francès / TRADUCTEURS DE FRANÇAIS

Si necessites traduccions de francès a qualsevol idioma o de qualsevol idioma a francès, demana pressupost sense compromís.

Traductors de francès

A l’actualitat, el francès és una llengua molt activa i traduir francès és una de les activitats que duem a terme de forma quotidiana a SIGNEWORDS. Aquest idioma s’empra tant a l’àmbit públic (administració, televisió i ràdio o educació) com al privat (premsa escrita, negocis, producció o xarxes socials). Degut a això, consideram molt important oferir un servei de traducció de francès d’alta qualitat, per a satisfer la demanda d’informació i comunicació en aquest idioma. Per això, comptam amb un equip de traductors de francès nadius qualificats i eficients, que exerceixen la seva tasca amb professionalitat i rigor.

El francès és una llengua romànica, del grup de les gal·loromàniques, i és oficial en 29 països. El seu domini lingüístic comprèn països com França, Bèlgica, Suïssa, Luxemburg, Mònaco, el Canada i bona part de les antigues colònies franceses (com ara les del nord d’Àfrica). Avui, uns 72 milions de persones la tenen com a llengua mare i més del doble la utilitzen com a segona llengua; i és la segona llengua de comunicació internacional, després de l’anglès. A més, és oficial en nombroses organitzacions i institucions nacionals i internacionals, com ara l’ONU, l’OTAN i la UE.

El suport de nombroses acadèmies, i el compromís de la ciutadania i dels seus parlants, han convertit el francès en llengua de referència, tant en l’àmbit europeu com internacional, i en una de les més ensenyades i apreses arreu del món. Segons les dades del rànquing Top 100 languages by Population d’Ethnologue, el francès ocupa la tretzena posició entre els idiomes més parlats del planeta, i el creixent interès que suscita el converteixen en un dels més atractius i amb més projecció internacional i acadèmica.

El francès és present a bastament en les TIC, en la xarxa, en l’àmbit de les relacions interculturals i en una gran quantitat de productes comercials, cosa que la fa atractiva i adient per als negocis més diversos. A més, el nostre veïnatge geogràfic, però també cultural, recomana de trobar fórmules adequades per a establir-hi canals de comunicació i per a renovar constantment les relacions històriques que hi hem mantingut.

Per aquesta raó, SIGNEWORDS ofereix als seus clients la possibilitat de dur a terme la traducció dels documents més diversos en aquesta llengua, tant del francès a altres llengües com a la inversa. Tot plegat amb la serietat i el compromís que ofereixen els nostres traductors, nadius i col·laboradors, i que garanteix tant la dedicació exclusiva durant el procés de traducció com la qualitat del producte final que en resulta.

Si necessites traduccions de francès i cerques un bon traductor de francès, a SIGNEWORDS som aquí per a ajudar-te.

TRADUCTEURS DE FRANÇAIS

Le français est couramment utilisé de nos jours et traduire le français fait partie de nos activités quotidiennes à SIGNEWORDS. Cette langue est employée aussi bien dans le domaine public (administration, télévision et radio ou enseignement) que dans le domaine privé (presse écrite, affaires, production ou réseaux sociaux). Aussi, nous considérons qu’il est très important d’offrir un service de traduction de/vers le français de haute qualité, afin de satisfaire la demande d’informations et de communication dans cette langue. Pour ce faire, nous comptons sur une équipe de traducteurs de/vers le français natifs qualifiés et performants, qui exercent leur activité avec professionnalisme et rigueur.

La langue française est une langue romane, du groupe des gallo-romanes. Elle est la langue officielle de 29 pays. Parmi lesquels la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, la principauté de Monaco, le Canada et une bonne partie des anciennes colonies françaises (comme celles de l’Afrique du Nord). Actuellement, 72 millions de personnes l’utilisent comme langue maternelle et plus du double comme deuxième langue ; de plus, c’est la deuxième langue de communication internationale, après l’anglais. Elle est aussi la langue officielle dans de nombreuses organisations et institutions nationales et internationales, comme par exemple, l’ONU, l’OTAN et l’UE.

Aussi, grâce au soutien de nombreuses académies, et au compromis de la citoyenneté et de ses parlants, elle est devenue une langue de référence, aussi bien dans le milieu européen comme international, et une des langues les plus enseignées dans le monde. Selon les données du classement Top 100 languages by Population de Ethnologue, le français occupe la treizième place des langues les plus parlées de la planète, et l’intérêt croissant qu’il suscite font de cette langue l’une des plus attirantes et essentielles du point de vue international et académique.

La langue française est présente dans les TIC, sur le net, dans le milieu des relations interculturelles et dans beaucoup de produits commerciaux, ce qui fait d’elle une langue attirante et nécessaire dans les domaines les plus divers. De plus, la proximité géographique, mais aussi culturelle, nous permet de trouver des formules appropriées pour établir des réseaux de communication et pour renouveler sans cesse les relations historiques que nous avons entretenues avec le peuple gallois.

C’est pourquoi, SIGNEWORDS offre à ses clients la possibilité de réaliser la traduction des documents les plus divers dans cette langue, du français vers d’autres langues et à l’inverse. Et ceci avec le savoir-faire qu’offrent nos traducteurs, natifs et collaborateurs, garantie de leur engagement exclusif durant tout le processus de traduction et de la qualité du produit final.

Si vous avez besoin de traductions de/vers le français et recherchez un bon traducteur de/vers le françaisSIGNEWORDS est à votre service pour vous aider.

SOL·LICITA PRESSUPOST GRATUÏT