Galician translation

If you need Galician translations, at SIGNEWORDS we are here to help you. Ask for a free quote.

GALICIAN TRANSLATORS

At present, Galician is a very active language and translating Galician is one of the activities we carry out on a daily basis at SIGNEWORDS. This language is used in both public (administration, television and radio or education) and private sectors (written press, business, production and social networks). Consequently, we think that it is very important to offer a high quality Galician translation service, in order to satisfy the demand for information and communication in this language. Therefore, we have a skilled and efficient team of native Galician translators, who carry out their job with professionalism and rigour.

The Galician-Portuguese Lyric

With the advance of the Reconquista and Portugal´s independence, Galicia ended up isolated from the new centres of power and economic activity. Perhaps because of this, its poetry recreated the sublime troubadour songbooks, elevating Galician to the status of prestigious courtly language. The Galician-Portuguese Lyric was cultivated by Kings such as Alfonso X “The Wise King” and his grandson Dinis of Portugal. The House of Trastámara and neo-feudalism put an end to this sweet period and led the country into ruin, from thereon it was engaged in ongoing and turbulent battles of internobiliary, antinobility and dynastic succession.

History and evolution of the Galician language

It derives from the Latin spoken in the northeast of Hispania. As a Neo-Latin language, it forms part of the same family as Spanish, Catalan, French, Italian and other Romance languages. It is a language that is closely related to Portuguese, with which it has a practically shared history until midway through the 14th century. Despite a diverging history since the Middle Ages, today Galician and Portuguese can both be understood between one another with minimal effort.

Galician is spoken in the Autonomous Community of Galicia (Spain), located in the northwest of the Iberian Peninsula, and in the bordering regions of Asturias, Leon and Zamora. It is also spoken in communities of immigrants in Latin America (especially in Argentina and Uruguay), Europe (especially in Germany, Switzerland and France) and Spain (Catalonia, Madrid and the Basque Country, mainly). In total, it is spoken by two and a half million people, of which approximately two million have it as their first language and regularly use it on a day to day basis.

The study of Galician and the language’s literature is obligatory in Galicia at all levels of pre-university education. The three Galician universities (A Coruña, Santiago and Vigo) offer advanced level Galician language and literature studies. In some European and American universities there are also chairs or courses in Galician studies.

Dialects

The three main dialect blocks are: 1) Eastern Galician, which includes the dialects spoken outside of administrative Galicia, among which the Galician of Asturias currently stands out; (2) Central Galician, sub-divided into the northern area or Mindoniense area, and the southern area or Lucu-auriense; and (3) Western Galicia, which covers the Fisterra area to the north and the Tuy area and Lower Limia in the south.

If you need Galician translations and you are looking for a good Galician translator, at SIGNEWORDS we are here to help you.

Sources consulted:

Council for Galician Culture

Total Galicia Guide, published by Anaya Touring

 ASK FOR A FREE QUOTE

TRADUTORES DE GALEGO

Na actualidade, o galego é unha lingua moi activa e traducir o galego é unha das actividades que levamos a cabo acotío en SIGNEWORDS. Este idioma emprégase tanto no eido público (administración, televisión e radio ou educación) como no privado (prensa escrita, negocios, produción ou redes sociais). Debido a isto coidamos que é moi importante ofrecer un servizo de tradución do galego e ao galego de alta calidade, para satisfacer a demanda de información e comunicación no devandito idioma. Para iso contamos cun equipo de tradutores do galego e ao galego nativos, cualificados e eficientes, que exercen a súa tarefa con profesionalidade e rigor.

A lírica galaico-portuguesa

Co avance da Reconquista e a independencia de Portugal, Galicia ficou illada dos novos centros de poder e actividade económica. Talvez por iso se recreou na poesía dos sublimes cancioneiros trobadorescos, que elevaron o galego á categoría de lingua cortesá de prestixio. A lírica galaico-portuguesa foi cultivada por reis como Afonso X o Sabio ou o seu neto Dinís de Portugal. A casa de Trastámara e o neofeudalismo poñen fin a este doce período e traen a ruína a un país desde aquela sumido en continuas e turbulentas loitas internobiliarias, antinobiliarias e de sucesión dinástica.

Historia e evolución do idioma galego

Deriva do latín falado no noroeste de Hispania. Como idioma neolatino forma familia co castelán, o catalán, o francés, o italiano e as outras linguas romances. É un idioma estreitamente emparentado co portugués, co que ten unha historia practicamente común ata a metade do século XIV. Malia unha evolución histórica diverxente desde a Idade Media, hoxe o galego e o portugués son mutuamente comprensibles case sen esforzo.

O galego fálase na comunidade autónoma de Galicia (España), situada no noroeste da Península Ibérica, e nas comarcas limítrofes de Asturias, León e Zamora. Tamén se fala en diversas comunidades de inmigrantes asentados en América Latina (sobre todo na Arxentina e no Uruguai), Europa (sobre todo en Alemaña, Suíza e Francia) e España (Cataluña, Madrid e o País Vasco, fundamentalmente). En total, fálano uns dous millóns e medio de persoas, dos cales arredor de dous millóns téñeno como primeira lingua e úsano habitualmente na súa vida diaria.

O estudo da lingua e a literatura galegas é obrigatorio en Galicia en todos os niveis educativos preuniversitarios. As tres universidades galegas (A Coruña, Santiago e Vigo) ofrecen estudos de lingua e literatura galegas a nivel superior. Nalgunhas universidades europeas e americanas tamén existen cátedras ou seminarios de estudos galegos.

Dialectos

Os tres principais bloques dialectais son os seguintes: 1) galego oriental, que comprende os dialectos falados fóra da Galicia administrativa, entre os que destaca actualmente o galego de Asturias; 2) galego central, subdividido en área norte ou mindoniense e área sur ou lucu-auriense, e 3) galego occidental, que abrangue a área fisterrá ao norte e a área tudense e baixolimega no sur.

Se precisas traducións do galego ou ao galego e buscas un bo tradutor, en SIGNEWORDS estamos aquí para che axudar.

Fontes consultadas:

Consello da Cultura Galega

Guía Total Galicia, de Anaya Touring

ASK FOR A FREE QUOTE