Galician translation

Signewords Galician translation

If you need to hire a Galician translation with a quality guarantee,

at SIGNEWORDS, we provide Galician into any language and any language into Galician translations.

Ask for a free quote

At present, Galician is a very active language, and Galician translation is one of the activities we carry out daily at SIGNEWORDS

→ through our professional translation services.

Native Galician translators

The Galician language is used in both public (administration, television, and radio or education) and private sectors (written press, business, production, and social networks).

Consequently, we think that it is essential to provide a high-quality Galician translation service,

→ to satisfy the demand for information and communication in this language.

Therefore, we have a skilled and efficient team of native Galician translators who perform their job professionally and rigorously.

The Galician-Portuguese Lyric

With the advance of the Reconquista and Portugal’s independence, Galicia ended up isolated from the new centers of power and economic activity.

Perhaps because of this, its poetry recreated the sublime troubadour songbooks, elevating Galician to the status of the prestigious courtly language.

Kings such as Alfonso X, “the Wise King” “and his grandson Dinis of Portugal cultivated the Galician-Portuguese Lyric.

The House of Trastámara and neo-feudalism put an end to this sweet period. They led the country into ruin, from thereon engaging it in ongoing and turbulent battles of:

 • nobiliary,
 • antinobility, and
 • dynastic succession.

History and evolution of the Galician language

It derives from the Latin spoken in the northeast of Hispania.

As a Neo-Latin language, it forms part of the same family as:

It is a language closely related to Portuguese, with a practically shared history until midway through the 14th century.

Despite a diverging history since the Middle Ages, today, Galician and Portuguese can both be understood by one another with minimal effort.

They speak Galician in:

It is also spoken in communities of immigrants in:

 • Latin America (especially in Argentina and Uruguay)
 • Europe (especially in Germany, Switzerland, and France)

And in Spain, mainly Catalonia, Madrid, and the Basque Country.

In total, two and a half million people speak Galician,

of which approximately two million:

  • have it as their first language and
  • regularly use it on a day-to-day basis.

The Study of Galician and the Language’s Literature

It is mandatory in Galicia at all levels of pre-university education.

The three Galician universities (A Coruña, Santiago, and Vigo) offer advanced-level Galician language and literature studies.

Some European and American universities also have chairs or courses in Galician studies.

Galician dialects

The three main dialect blocks are:

 1. Eastern Galician, which includes the dialects spoken outside of administrative Galicia, among which the Galician of Asturias currently stands out;
 2. Central Galician, sub-divided into the northern area or Mindoniense area, and the southern region or Lucu-auriense; and
 3. Western Galicia covers the Fisterra area to the north and the Tuy area and Lower Limia to the south.

If you need to carry a Galician translation out and you are looking for an excellent native translator,

at SIGNEWORDS, we are here to assist you.

 

ASK FOR A FREE QUOTE

TRADUTORES DE GALEGO

Na actualidade, o galego é unha lingua moi activa e traducir o galego é unha das actividades que levamos a cabo acotío en SIGNEWORDS.

Este idioma emprégase tanto no eido público (administración, televisión e radio ou educación) como no privado (prensa escrita, negocios, produción ou redes sociais).

Debido a isto coidamos que é moi importante ofrecer un servizo de tradución do galego e ao galego de alta calidade, para satisfacer a demanda de información e comunicación no devandito idioma.

Para iso contamos cun equipo de tradutores do galego e ao galego nativos, cualificados e eficientes, que exercen a súa tarefa con profesionalidade e rigor.

A lírica galaico-portuguesa

Co avance da Reconquista e a independencia de Portugal, Galicia ficou illada dos novos centros de poder e actividade económica.

Talvez por iso se recreou na poesía dos sublimes cancioneiros trobadorescos, que elevaron o galego á categoría de lingua cortesá de prestixio.

A lírica galaico-portuguesa foi cultivada por reis como Afonso X o Sabio ou o seu neto Dinís de Portugal.

A casa de Trastámara e o neofeudalismo poñen fin a este doce período e traen a ruína a un país desde aquela sumido en continuas e turbulentas loitas internobiliarias, antinobiliarias e de sucesión dinástica.

Historia e evolución do idioma galego

Deriva do latín falado no noroeste de Hispania. Como idioma neolatino forma familia co castelán, o catalán, o francés, o italiano e as outras linguas romances.

É un idioma estreitamente emparentado co portugués, co que ten unha historia practicamente común ata a metade do século XIV.

Malia unha evolución histórica diverxente desde a Idade Media, hoxe o galego e o portugués son mutuamente comprensibles case sen esforzo.

O galego fálase na comunidade autónoma de Galicia (España), situada no noroeste da Península Ibérica, e nas comarcas limítrofes de Asturias, León e Zamora.

Tamén se fala en diversas comunidades de inmigrantes asentados en América Latina (sobre todo na Arxentina e no Uruguai), Europa (sobre todo en Alemaña, Suíza e Francia) e España (Cataluña, Madrid e o País Vasco, fundamentalmente).

En total, fálano uns dous millóns e medio de persoas, dos cales arredor de dous millóns téñeno como primeira lingua e úsano habitualmente na súa vida diaria.

O estudo da lingua e a literatura galegas é obrigatorio en Galicia en todos os niveis educativos preuniversitarios.

As tres universidades galegas (A Coruña, Santiago e Vigo) ofrecen estudos de lingua e literatura galegas a nivel superior.

Algunhas universidades europeas e americanas tamén existen cátedras ou seminarios de estudos galegos.

Dialectos

Os tres principais bloques dialectais son os seguintes:

galego oriental, que comprende os dialectos falados fóra da Galicia administrativa, entre os que destaca actualmente o galego de Asturias;

© galego central, subdividido en área norte ou mindoniense e área sur ou lucu-auriense, e

galego occidental, que abrangue a área fisterrá ao norte e a área tudense e baixolimega no sur.

Se precisas traducións do galego ou ao galego e buscas un bo tradutor, en SIGNEWORDS estamos aquí para che axudar.

ASK FOR A FREE QUOTE