Swedish translation

If you need Swedish translations, at SIGNEWORDS we are here to help you. Ask for a free quote.

Professional Swedish translations

At present, Swedish is a very active language and translating Swedish is one of the activities we carry out on a daily basis at SIGNEWORDS. This language is used in both public (administration, television and radio or education) and private sectors (written press, business, production and social networks). Consequently, we think that it is very important to offer a high quality Swedish translation service, in order to satisfy the demand for information and communication in this language. Therefore, we have a skilled and efficient team of native Swedish translators, who carry out their job with professionalism and rigor.

Swedish is a Germanic language belonging to the Eastern Scandinavian group. It is spoken by around 10 million people, most of them Swedes and the rest, about 300,000, Finnish and Estonian (but, the latter, with some marginal United States strongholds, are a small group of speakers in comparison with the rest of the community). Swedish is the language of Sweden and is an official language of the European Union and in the Nordic Council. Formally, Swedish bears a strong resemblance with the other Scandinavian languages, especially Norwegian.

Swedish should not be forgotten about, although, with 10 million users, it ranks below other dominant languages (such as English, Spanish, French, Chinese, etc.). It is also open to the net and to international markets through its companies and products. In this sense, learning Swedish is necessary to improve trade and commercial relations with the Scandinavian countries but, especially, to build contacts with an economy and culture that, at times of crisis, can open professional opportunities to those who look for new development opportunities.

Furthermore, it is also important to bear in mind the Scandinavian literature boom, which has encouraged a growing interest in everything that comes from northern Europe.

Moreover, our region has educational materials and several Catalan-Swedish dictionaries; this shows the interest in meeting the translation needs in this language. As a foreign language, about 40,000 people learn Swedish. There are around 200 universities in 41 countries around the world that teach this language.

These numbers make Swedish the most studied Scandinavian language and, in this sense, the one with the most international impact. Being aware of this need, SIGNEWORDS offers a professional and qualified team that provides advice and translation of documents in this language.

If you need Swedish translations and you are looking for a good Swedish translator, at SIGNEWORDS we are here to help you.

ASK FOR A FREE QUOTE

SVENSKA ÖVERSÄTTARE

Språket svenska är i våra dagar ett mycket aktivt språk och att översätta svenska är något vi inom SIGNEWORDS gör dagligen. Svenska är ett språk som används såväl offentligt (administration, tv och radio samt inom undervisningen) som i det privata (tidningar, affärsverksamhet, produktion eller sociala medier). För att kunna tillgodose kravet på information och kommunikation på detta språk anser vi det därför vara av stor vikt att kunna erbjuda högkvalitativ översättning från/till svenska. Vi har en grupp mycket duktiga och kvalificerade inhemska översättare till/från svenska som med stor yrkeskunnighet utför detta arbete.

Svenska hör till en germansk språkgrupp från norra och östra Skandinavien. Det talas av cirka 10 miljoner invånare som till största delen är svenskar. Övriga – cirka 300.000 – består av finländare

och estländare (även om de sistnämnda svensktalande i USA utgör en obetydlig andel i jämförelse med den övriga befolkningen). Svenska är modersmål i Sverige och officiellt språk inom EU och

Nordiska rådet. Formellt har det en stark tillhörighet med övriga skandinaviskas språk, särskilt norska. Trots att svenska talas av 10 miljoner människor är språket i klar minoritet jämfört med dominerande sådana som engelska, spanska, franska och kinesiska etcetera. Men man bör  hålla i minnet att svenska ingår i nätverk och internationella marknader genom svenska företag och produkter. Mot den bakgrunden är det nödvändigt att lära sig svenska för att kunna bygga upp och förbättra afförsförbindelser och handelsrelationer. I synnerhet för att etablera en kontakt med en ekonomi och kultur som i kristider kan vidga horisonten för de som söker en möjlighet till vidare utveckling. Det kan tilläggas att den framgångsrika skandinaviska litteraturen utgör ett ökat intresse för allt som rör norra Europa.

Vi erbjuder (pedagogiska) läromedel samt ett antal olika lexikon från katalanska till svenska, vilket visar på intresset och behovet av översättningar. Svenska undervisas till cirka 40.000 människor in-om 200 universitet i 41 olika länder. Detta sifferunderlag gör det till Skandinaviens  mest fokusera-de och studerade språk utomlands.

I vetskap om detta erbjuder SIGNEWORDS välutbildad personal till tjänst för den mest krävande kund gällande uppdrag som inkluderar rådgivning och översättning av svenska dokument.

Om du behöver översättningar från/till svenska och söker en skicklig översättare från/till svenska, då är vi inom SIGNEWORDS redo att hjälpa dig.

ASK FOR A FREE QUOTE