Czech Translations Service / PŘEKLADATELÉ ČEŠTINY

If you need Czech translations, at SIGNEWORDS we are here to help you. Ask for a free quote.

Czech translation

At present, Czech is a very active language and translating Czech is one of the activities we carry out on a daily basis at SIGNEWORDS. This language is used in both public (administration, television and radio or education) and private sectors (written press, business, production and social networks). Consequently, we think that it is very important to offer a high quality Czech translation service, in order to satisfy the demand for information and communication in this language. Therefore, we have a skilled and efficient team of native Czech translators, who carry out their job with professionalism and rigour.

The Czech language is one of the West Slavic languages. It is the only official language in the Czech Republic and it is spoken by 96% of its population.

Czech shares so many similarities with Slovak, so that speakers of both languages can understand each other without any difficulty. In fact, over 40,000 Czechs live in Slovakia, where they stayed after the dissolution of Czechoslovakia in 1992. In addition, Czech has also been influenced by a significant language such as German.

It is a language with a certain international presence. Czech speakers can be found in countries like Austria, Poland, Germany, Ukraine, Croatia and Romania, and outside of Europe, in Australia and Canada. The presence of Czech has a special significance in the USA, which is home to the largest group of Czechs outside of Czech Republic, more than 90,000. Therefore, there are many possibilities for interaction.

If you need Czech translations and you are looking for a good Czech translator, at SIGNEWORDS we are here to help you.

ASK FOR A FREE QUOTE

PŘEKLADATELÉ ČEŠTINY

Čeština je v současné době velice aktivně používaný jazyk a překlady češtiny patří v SIGNEWORDS ke každodenním činnostem. Tento jazyk je používán jak ve veřejné sféře (státní správě, televizi, rozhlasu a vzdělávání), tak v soukromé oblasti (tisk, obchod, výroba nebo sociální sítě). Proto se domníváme, že je velmi důležité nabízet vysoce kvalitní překlady do/z češtiny k uspokojení poptávky po informacích a komunikaci v tomto jazyce. Máme k tomu tým kvalifikovaných a efektivních překladatelů do/z češtiny, kteří jsou rodilí mluvčí a svou práci vykonávají profesionálně a precizně.

Český jazyk patří do skupiny západních slovanských jazyků. Je jediným oficiálním jazykem České republiky, kde jím hovoří 96 % obyvatel.

Čeština je velmi podobná slovenštině, a to do té míry, že si mluvčí bez problémů rozumí. Na Slovensku žije přes 40 tisíc Čechů, kteří zde zůstali po rozdělení Československa v roce 1992. Češtinu navíc velmi ovlivnila velmi důležitá němčina.

Jedná se o jazyk, který je do jisté míry používán i v zahraničí. Mluvčí českého jazyka totiž najdeme v zemích, jako je Rakousko, Polsko, Německo, Ukrajina, Chorvatsko a Rumunsko, mimo Evropu pak v Austrálii a Kanadě. Zvláště důležitá je jejich přítomnost ve Spojených Státech, kde žije největší část krajanů žijících mimo Českou republiku, přes 90 tisíc, existuje proto mnoho příležitostí ke vzájemné interakci.

Potřebujete-li překlady do/z češtiny a hledáte dobré překladatele do/z češtiny, v SIGNEWORDS vám ochotně posloužíme.

ASK FOR A FREE QUOTE